Tạm dừng khai thác tàu bay tại sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài để ứng phó cơn bão số 5 (Noul) trên biển Đông